Konference KREDO vyjasnila otázky o projektu

konference_pdubice_po
26. listopad 2013

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se na půdě Univerzity Pardubice konala konference IPN KREDO. Většinu z přibližně stovky účastníků této veřejné akce tvořili reprezentanti vysokých škol zapojených do projektu. Na konferenci měli možnost dozvědět se více o projektu KREDO přímo od jeho odborných garantů a získat užitečné odpovědi na své otázky ohledně praktického řešení projektu.

Dnešní setkání má sloužit tomu, abychom si dovysvětlili některé otázky a aby byl tento rozsáhlý projekt dobře pochopen,“ vytyčil hlavní cíl konference doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., hlavní odborný garant projektu. Poukázal tím mimo jiné na skutečnost, že setkání v Pardubicích bylo první veřejnou konferencí po schválení podstatné změny projektu v červenci 2013. Účastníci z řad veřejnosti v Pardubicích uvítali příležitost seznámit se s projektem od základu. Odborníci, kteří na IPN KREDO pracují a projekt již znají, měli možnost ujasnit si nastavení projektu a prodiskutovat případné nejasnosti více dopodrobna.

Naší snahou je, abyste odcházeli s pocitem, že cíl projektu je dosažitelný, přestože čas na jeho realizaci je velmi krátký,“ řekl doc. Pospíšil přítomným. Ve svém příspěvku následně představil cíle a strukturu IPN KREDO. Dále také vysvětlil způsob zapojení vysokých škol do projektu a nastínil, jaké výhody jim účast v něm může přinést.

Hmatatelné výstupy

Práci vysokých škol se poté blíže věnoval Ing. Boris Šraut, CSc., garant klíčových aktivit 01 a 03. Ten se zaměřil zejména na „hmatatelné výstupy“ projektu v podobě Katalogu aktivit a Katalogu deskriptorů. Katalog aktivit, jejž vytvoří expertní tým pod vedením Ing. Šrauta, bude obsahovat nabídku vzorových postupů a metodickou podporu pro tvorbu strategických plánů rozvoje a řízení vysokých škol. Důležitým podkladem pro něj budou výstupy ze SWOT analýz, které jsou v současné době zpracovávány na zapojených vysokých školách.

Otázky a odpovědi

Aktuální téma SWOT analýz a Katalogu aktivit přirozeně vzbudilo nejvíce dotazů ze strany odborníků z vysokých škol, kteří na projektu pracují. Reprezentantku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zajímalo, zda a kdy školy dostanou zpětnou vazbu k první vlně sběru dat ve SWOT analýzách.

Hlavní manažerka projektu, PhDr. Jindra Šťavová, přítomné odborníky ubezpečila, že pokud se při zpracování výstupů z konkrétních VŠ přijde na nějaké nesrovnalosti nebo nedostatky, budou na to školy, jichž by se to týkalo, upozorněny a bude jim nabídnuta metodická pomoc. V opačném případě jednotlivé školy oslovovány průběžně nebudou. Obecná informace o průběhu každého kola sběru dat na školách bude vždy po jeho vyhodnocení zveřejněna na webových stránkách projektu. Oficiální závěry ze SWOT analýz budou zveřejněny až po ukončení jejich sběru a vyhodnocení. Své SWOT analýzy mohou školy odevzdávat do konce ledna, přičemž do té doby také mohou své výstupy průběžně měnit a aktualizovat.

Pozornost byla v diskuzi věnována také portálu, který je úložištěm pro výstupy projektu. Ing. Šraut účastníkům upřesnil způsob jeho používání a zároveň zdůvodnil postupné zpřístupňování portálu expertům ze škol.

Práci expertů VŠ na SWOT analýzách ocenil ve svém závěrečném slově hlavní odborný garant IPN KREDO, když řekl, že díky nasazení škol „projekt jede na plné obrátky“. „Je potěšující, že projekt se úspěšně rozběhl,“ uzavřel doc. Pospíšil.

Materiály prezentované na konferenci jsou ke stažení v tomto článku.

 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS