KA03 – Vytvoření strategického plánu na základě vyhodnocení strategií zapojených vysokých škol

Tato klíčová aktivita je zaměřena na zpracování podkladů z KA02 a problematiku vytěžení zobecněných pravidel a zásad pro strategické plánování.

Vysoké školy budou průběžně odevzdávat své strategické plány rozvoje nebo plány rozvoje vybraných aktivit (dle míry zapojení vysoké školy) a paralelně budou expertní týmy provádět jejich vytěžování, odvozování zobecněných pravidel a postupů. V další fázi provedou expertní týmy zhodnocení těchto strategických plánů a zapracují je do celkové strategie rozvoje sektoru tak, aby strategie rozvoje vysokého školství v České republice do r. 2030 byla podpořena takto vybudovanými principy a zásadami vázanými na přímé zobecněné postupy zpracování a užití, vytvořené zúčastněnými vysokými školami. Do těchto postupů budou rovněž zapracovány dořešené připomínky, které vzniknou v průběhu realizace. 

Strategie musí být zároveň široce diskutována. S výhledem na napojení na aktivity spojené s NSK a NSP bude tvořen obdobný základ pro terciární vzdělávání. K tomu rovněž přispěje provedení mezirezortní oponentury. Předpokládá se, že budou do projektu zapojeni též zástupci jiných rezortů (např. AV, MPSV, Svaz průmyslu a dopravy…), kteří budou členy Dozorčí rady projektu. Budou jednotlivé dílčí výstupy oponovat, zprostředkují vazbu mezi projektem a vnějšími aktéry. Po dokončení návrhu Strategického plánu rozvoje vysokého školství zpracují zástupci těchto rezortů oponenturu tohoto výstupu.

V projektu se také plánuje napojení na šetření EUROSTUDENT V, které zjišťuje sociální záležitosti studentů a vyhodnotí je.

Na sběr dat pro studentské šetření byla plánována podlimitní veřejná zakázka. Vzhledem ke zkušenostem z předchozího kola tohoto šetření (EUROSTUDENT IV) bylo rozhodnuto, že zvládne sběr dat uskutečnit realizační tým projektu vlastními silami. MŠMT uzavře s potřebnými odborníky dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Základní cílová skupina šetření EUROSTUDENT V nezahrnuje studenty doktorského studia. V současné době nejsou k dispozici relevantní data o sociálních záležitostech této specifické skupiny studentů. Při vytváření strategie vysokého školství jsou však tyto informace důležité. Proto je plánováno zařadit v rámci projektu také šetření mezi studenty doktorského studia po ukončení základního šetření EUROSTUDENT V, a to v průběhu roku 2014. Budou využity zkušenosti ze základního šetření, realizovat ho bude stejný expertní tým.

Výstupy:

  • Srovnání jednotlivých strategických plánů rozvoje
    Zhodnocení strategického plánu rozvoje Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do r. 2030 z pohledu vysokých škol
  • Mezirezortní oponentura (MPSV, Svaz průmyslu a dopravy, AV,...)
  • Studentské hodnocení - EUROSTUDENT V a Doktorandi 2014 (na doktorandi taky průklik do výstupu)
(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS