Doplňkový úkol č. VI - Strategie komunikace VŠ s veřejností

01. led 2016

Jedná se o šestý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Odpovědi získané od pracovníků jednotlivých VŠ byly vyhodnoceny a zobecněny, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 267 respondentů z VŠ prostředí. Úkol spočíval ve vyplnění on-line dotazníku, ve kterém byly zjišťovány názory akademické obce na oblast strategie komunikace vysoké školy s veřejností a dalšími cílovými skupinami. Jedná se o jednu z klíčových podpůrných strategií VŠ.

(!)EDITOVAT

Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO

01. led 2016

Jedná se o třetí úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Ze zpracování odevzdaného ze strany jednotlivých VŠ byl vytvořen souhrn, na základě kterého následně vznikl "Malý slovník strategického řízení v pojetí IPN KREDO", ten je uveden jako samostatný výstup.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role

01. led 2016

Jedná se o XI. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění on-line dotazníku zjišťujícího postoje a názory pracovníků českých vysokých škol na problematiku tzv. třetí role VŠ. Vyplněné dotazníky byly vyhodnoceny a nalezená zjištění byla zobecněna, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření celkem 263 respondentů z 46 vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

01. led 2016

Jedná se o osmý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 45 vysokých škol.

VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění online dotazníku. Průzkum vedl ke zpracování přehledu šetření prováděných vysokými školami v oblasti hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe.

(!)EDITOVAT

Hlavní úkol č. 7 - Strategický plán rozvoje VŠ 2020 – 2030

01. led 2016

Jedná se o sedmý a hlavní úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění všech předchozích úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Zpracováno bylo celkem 47 strategických plánů rozvoje VŠ.

Obsahem úkolu č. 7 bylo na základě všech zpracovaných analýz a shromážděných dokumentů zpracovat strategický plán rozvoje instituce na období do roku 2020 s výhledem na období do roku 2030. Tento strategický dokument by měl definovat a okomentovat strategické cíle celé instituce (vycházející ze strategických priorit navržených v předcházejících úkolech) s přihlédnutím k dosažitelným zdrojům a možným rizikům. Cílovou skupinou těchto dílčích výstupů jsou vysoké školy samotné, projektový tým je vůči nim vázán mlčenlivostí na základě podepsané Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi VŠ a MŠMT.

Zpracování jednotlivých SPR bylo z metodického hlediska posouzeno expertním týmem a VŠ byla poskytnuta zpětná vazba. Zobecnění principů tvorby SPR bylo následně zahrnuto do samostatného výstupu „Strategický plán rozvoje vysokého školství do roku 2030 z pohledu vysokých škol".

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS