Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti řízení vysokých škol. Uvedená doporučení vycházejí z poznatků, které byly získány v komunikaci s vysokými školami. Kromě toho ale byly zpracovány některé podkladové studie, které se věnují specifickým otázkám řízení, jako je např. vztah aktérů působících v prostředí vysokého školství.Doporučení jsou adresována jednak jednotlivým vysokým školám, ale zejména ministerstvu. Zařazení části doporučení pro vysoké školy vychází z charakteru získaných poznatků při tvorbě strategických plánů rozvoje. Tematicky jde o doporučení v oblasti legislativní, pro strategické řízení, finanční řízení a pro volbu nástrojů řízení a komunikace (např. elektronizace). Zásadní pozornost je věnována „životnímu cyklu" strategických


dokumentů, resp. strategií. Materiál sumarizuje osvědčené postupy pro tvorbu strategie vysoké školy.

(!)EDITOVAT

Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

01. led 2016

Cílem analýzy bylo zmapování stávající situace uplatňování metodik úplných nepřímých nákladů v ČR mezi poskytovateli i mezi příjemci a zahájení diskuze a výměny zkušeností v této oblasti.

Dále poskytla vyhodnocení zavedení jednotného přístupu k problematice vykazování nepřímých nákladů na národní úrovni. V rámci analýzy byl navržen k další diskuzi model umožňující volbu mezi flat rate a skutečnými nepřímými náklady podle metody úplných nepřímých nákladů. V roce 2015 byla analýza a návrh modelu předloženy k diskuzi poskytovatelům. Názory poskytovatelů jsou vyjádřeny v příloze analýzy.

(!)EDITOVAT

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

01. led 2016

Cílem je, na základě získaných názorů poskytovatelů, zhodnotit, zda poskytovatelé považují navržený model za vhodný či nikoliv a zda jsou ochotni dále spolupracovat na jeho úpravách. Efektivní využití modelu je totiž možné pouze v případě, že všichni poskytovatelé k němu budou přistupovat na národní úrovni jednotně.

(!)EDITOVAT

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti efektivního financování VŠ. Vychází se především z analýz systému financování veřejných vysokých škol v České republice, které byly zpracovány při řešení projektu. Soustředí se na hlavní získané poznatky a konkrétní návrhy úprav stávajícího systému a je zde také naznačena idea přechodu od stávajícího ke kontraktovému systému financování. Důkladné analýze byl podroben především model používaný pro institucionální financování vzdělávací činnosti. Dále byla řešena problematika financování sociálně znevýhodněných studentů. Při zpracování tohoto výstupu byly zohledňovány cíle a priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020.

(!)EDITOVAT

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti informační otevřenosti. Vychází jednak z výstupů ostatních aktivit projektu, jednak z vlastních analýz. Byly zformulovány čtyři možné pohledy na pojem „informační otevřenost", jež se navzájem nevylučují, liší se však hloubkou a šířkou záběru, který by měl informační web (nebo portál) zahrnovat. Práce rozebírá ideový záměr národního informačního systému VŠ (NIS VŠ), shrnuje, co by měl tento systém zahrnovat (přístup k důležitým informacím napříč vysokými školami, porovnatelnost informací potřebných pro řešení vybraných životních situací, zejména k výběru oboru studia, nostrifikace vysokoškolského vzdělání, hledání partnera v oblasti vědy a výzkumu, rozvoje zájmu dětí o vědu, vyhledání univerzity třetího věku a další).

(!)EDITOVAT

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti internacionalizace VŠ. Podává kritický pohled na současný stav internacionalizace vysokých škol v České republice a směřuje k zobecňujícím doporučením pro ministerstvo i jednotlivé školy. Tato doporučení se týkají jak oblasti vzdělávání, tak výzkumu a vývoje, příp. dalších souvislostí, a mají povahu doporučení legislativních, finančních, strategických (koncepčních) a dalších.Vychází jednak z materiálů a poznatků, které vznikly v jiných aktivitách projektu, jednak z vlastních rešerší, zahraničních analýz a studií, resp. analýz vlastních. Práce se opírá také o dostupné strategické dokumenty na úrovni mezinárodní, národní i institucionální.

(!)EDITOVAT

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání

01. led 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti kvalitního vzdělávání. Výstup čerpá z materiálů, které jsou výsledkem jednotlivých kroků projektu KREDO. Podklady zapojených univerzit/vysokých škol byly analyzovány, popisovány, srovnávány a sumarizovány. Doporučení se vztahují: ke vzniku, realizaci, k průběžnému hodnocení studijních programů/oblastí vzdělávání; k hodnocení kvalitativních prvků souvisejících se vzdělávacím procesem (zvláště se jedná o personální, výzkumné hledisko související s kvalitou vzdělávání, o prostorové, internacionální, organizační aj. zázemí); k hodnocení přípravy a k realizaci akreditačního procesu na jednotlivých vysokých školách /univerzitách (zahrnuje hlediska organizační, procedurální, hodnotové, vazby k praxi, vazby k výzkumu aj.)

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS