Absolvent jako ambasador vysoké školy – doma i v zahraničí

thumb_alumn
22. září 2015

Dne 15. 9. se v Praze v prostorách Anglo-americké vysoké školy (spoluorganizátora akce) uskutečnil workshop „ALUMNI II – Jak motivovat absolventy?“, který plynule navázal na tematicky spřízněnou akci v Olomouci s názvem „Jak pracovat s absolventy – cesta od uchazeče o studium po ambasadora školy ve světě“. Workshop nabídl vysokým školám náměty, jak si vychovávat loajální absolventy, kteří po ukončení studia zůstanou své škole věrni a mohou se stát i jejími donátory v rámci fundraisingu. Provázanost s prvním olomouckým workshopem byla zajištěna osobou prorektora Univerzity Palackého v Olomouci, Petra Bilíka, který se zhostil role moderátora akce, a prací Radka Palaščáka, který sestavil program obou akcí.

Motivujme sami sebe!

Český program fundraisingu se nerozvíjí takovým tempem, jak by si samotné vysoké školy přály. „V současnosti není ani tak důležitá motivace absolventů – zakopaný pes v České republice je motivovat sami sebe, management vysokých škol“, zdůraznila Jana Ledvinová, předsedkyně Českého centra fundraisingu, která vyučuje fundraising na Akademii múzických umění v Praze. Zároveň dodala, že soukromé donátorství umožňuje univerzitě podporovat zkušenosti studentů nebo rozšiřovat výzkumné programy, které by se z institucionální podpory financovaly jen velmi obtížně. K tomu, aby se české alumni programy mohly rozvíjet, je zapotřebí zřídit kluby absolventů a zařadit jejich management do systému řízení univerzit, a to s širokou podporou záměru napříč vysokou školou. „Pamatujte si, že jak budete se členy alumni komunikovat vy, tak budou komunikovat oni o vás“, zakončila svou přednášku Jana Ledvinová.

Příklady dobré praxe

Na svou květnovou přednášku navázala Eva Blažková, koordinátorka programu Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci. Tentokrát se zaměřila na bonusový program a absolventské benefity, které univerzita prostřednictvím „karty absolventa“ nabízí. „Univerzitní vizí bylo dostat absolventy zpátky do Olomouce a pracovat s konceptem Olomouc = univerzitní město“, dodala Eva Blažková. 

Jan Štěpánek z Inovacentra ČVUT v Praze obohatil svou prezentaci o zahraničních spolcích absolventů (univerzity v Lovani, Amsterodamu a Uppsale) o bonusové programy, které zahraniční univerzity nabízejí. Pohled na specifika práce s alumni na české soukromé škole (Anglo-americká vysoká škola) představila Darima Batorova, která se zaměřila na mezinárodní rozměr AAU alumni, inspirovaný americkým systémem práce s absolventy.

Kariérní centra a práce se studentem

Jako součást budování loajality studenta k vysoké škole zakládají některé české univerzity kariérní centra, která nabízejí individuální podporu, poradenství, koučing a mentoring v oblasti zaměstnatelnosti absolventů. Kariérní web Univerzity Hradec Králové a propojování školy s praxí představila Markéta Pešťáková. „Mentoring v prostředí UHK je oboustranně výhodný kontrakt. Mentorovanému nabízí náhled do reálného pracovního prostředí, zdroj kontaktů a získávání zkušeností. Mentor získává nový náhled na svou práci a motivaci“, dodala Markéta Pešťáková.

Koncept kariérního centra Masarykovy univerzity, který stojí na aktivním propojení studentů, absolventů a zaměstnavatelů, přiblížil účastníkům workshopu Radoslav Pittner, manažer Kariérního centra MU. „Naším cílem bylo vytvořit business model personálně-poradenské agentury, která ulehčí studentům a absolventům MU proces hledání prvního zaměstnání po skončení studia“, shrnul smysl dynamicky se rozvíjejícího Kariérního centra Radoslav Pittner.

 

9:30 - 10:00

Registrace účastníků 
10:00 – 10:15

Úvodní slovo moderátora: Student – absolvent – alumni, role projektu KREDO v oblasti vztahů s absolventy, účel semináře

Petr Bilík, projekt KREDO

10:15 – 11:15

Subtéma I: Jak si vychovat loajální absolventy?

Motivace vysokých škol k vytváření alumni programů, strategický smysl absolventských programů na vysokých školách, motivace studentaabsolventa k zapojení do absolventského programu vysoké školy / .PDF

Jana Ledvinová, Akademie múzických umění

11:15 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00

Subtéma II: Alumni programy na českých a zahraničních VŠ

Bonusový program na české VŠ – volba benefitů, výběr a oslovování externích partnerů, smluvní vztahy a právní zákulisí, užívání Karty absolventa a čerpání benefitů, ochrana osobních údajů  / .PDF
Eva Blažková, Univerzita Palackého

ALUMNI za HUMNY 2, tentokrát o bonusových programech zahraničních univerzit (Amsterodam, Lovaň, Uppsala) / .PDF
Jan Štěpánek, Inovacentrum, České vysoké učení technické

Specifika práce s Alumni na AAU aneb Sherlock Holmes ve službách školství / .PDF
Darima Batorová, Anglo-American University

13:00 - 13:45 Přestávka na oběd
13:45 - 15:00

Subtéma III: Kariérní a profesní poradenství jako součást budování loajality studenta k vysoké škole

Dlouhodobá podpora absolventů – přínos pro alma mater, její studenty i absolventy / .PDF
Markéta Pešťáková, Kariérní centrum, Univerzita Hradec Králové

Aktivní propojení studentů, absolventů a zaměstnavatelů prostřednictvím Kariérního centra MU / .PDF
Radoslav Pittner, Kariérní centrum, Masarykova univerzita

15:00 – 16:00

Závěrečné shrnutí, diskuze, klíčové závěry

Komentovaná prohlídka prostor AAU

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS